Psykofyysinen fysioterapia | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka kehitys Suomessa alkoi voimakkaimmin 1980-luvulla. Psykofyysinen lähestymistapa pohjaa suomalaiseen perinteiseen fysioterapiaan, johon on lisäksi sulautunut vaikutteita ruotsalaisesta ja norjalaisesta fysioterapiasta. Keskeistä tausta-ajattelussa on ymmärrys kehon ja mielen erottamattomasta liitosta ja jatkuvasta vuorovaikutuksessa olemisesta. Ihminen nähdään jakamattomana psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena, jonka kaikki osat vaikuttavat toinen toisiinsa. Ihmisen kokemat ongelmat voivat olla monenlaisia, niitä voidaan lähestyä useista eri näkökulmista, mutta pyrkimyksenä on aina kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysinen fysioterapia opastaa oman kehollisuuden tunnistamiseen, kokemiseen, hyväksymiseen ja hallintaan. Terapiassa tarkastellaan myös harjoitteiden aikana nousseiden tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitystä ihmiselle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/12/Taina-Lindman-e1608633650932.jpg

Taina Lindman

Psykofyysinen fysioterapeutti

Mitä kehosi Sinulle kertoo? Voisiko kivulla ja jännitystiloilla olla jokin tärkeä viesti? Olen apunasi, kun haluat tulla tietoisemmaksi kehosi ja mielesi yhteydestä.

Taina Lindman

Psykofyysinen fysioterapeutti

Palvelukielet: suomi, ruotsi

Olen empaattinen ja ihmisläheinen, joustava ja ymmärtäväinen. Olen myötätuntoinen ja rauhallinen ja annan asiakkaalle tilaa tuoda esiin omat tunteensa ja tarpeensa. Pidän tärkeänä, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. Työskentelytapani on aina asiakaslähtöistä. Ehdotan asiakkaalle erilaisia katsantokantoja, mutta vältän ottamasta kaikkitietävää asennetta. Mutta jos asiakas kaipaa ja tarvitsee selkeämpää ja suoraviivaisempaa otetta terapeutin taholta, olen valmis myös siihen. Parhaiten yhteistyö kuitenkin toimii, kun olen assistentin roolissa ja asiakas saa kokea olevansa se, josta kehittyy itsensä paras asiantuntija.

Keskustelu kehon ja mielen liikkeistä ja niiden yhteyden tutkimisesta. Manuaalinen kosketus ja läsnäolo-, kehotietoisuus- ja hengitysharjoitukset istuen, seisten, maaten ja liikkuen.
Rentoutuksen ja palautumisen edistämiseen, läsnäolokyvyn parantamiseen sekä unen laadun parantamiseen hengitysharjoituksia sekä harjoitukset alustasuhteen ja kehon rajojen tunnistamiseen kuuluvat myös olennaisena osana psykofyysiseen fysioterapiaan. Harjoitusten tarkoitus on palauttaa asiakas tähän hetkeen olemaan läsnä kehossaan juuri tässä ja nyt ja aistimaan aitoja kehon reaktioita, tunteita ja emootioita. Harjoituksen aikana tai mieluiten jälkeenpäin kokemukset aina jaetaan yhdessä, sanallistetaan. Asiakas ei saa jäädä yksin, koska kehosta voi vapautua tietoisuuteen monenlaisia traumoja, ahdistusta ja vaikeita tunteita.

Minulla on pitkä kokemus 22,5, v. yrittäjänä lähes kaikista fysioterapian potilasryhmistä, pääpaino ollut kipupotilaiden, ylistressaantuneiden ja työuupuneiden parissa ja psykofyysisessä lähestymistavassa ja työskentelyssä kaikkien potilasryhmien kanssa. Elämän kriiseissä myös keho reagoi ja siksi asiakkaat ovat hakeutuneet fysioterapiaan fyysisten oireiden kanssa, mutta havainneet vastaanotollani, että keho ja mieli ovat tässäkin yhtä.
Olen työskennellyt myös psykiatrisessa sairaalassa ja yksityisessä hoitolaitoksessa ennen kuin ryhdyin yrittäjäksi. Asiakasryhmän iällä ei ole niinkään merkitystä, tärkeintä on asiakkaan oma kiinnostus ja motivaatio kokonaisvaltaiseen itsetuntemuksen kehittämiseen, läsnäolokyvyn parantamiseen, rentoutumiseen ja kehotyöskentelyyn. Usein kehollinen työskentely ja kosketus on tehokkaampaa kuin pelkät sanat, siksi ikä rajoitteita ei ole. Toki sanallistaminen on tärkeää.
Erityisesti kipu, erikoiset kehon oireilut (kun lääketieteellistä syytä ei ole varsinaisesti ehkä löytynyt), ahdistus, stressi, työuupumus, uniongelmat, seksuaaliongelmat, elämänkriisit ovat osaamisaluettani. Osa psykoosipotilaista hyötyy myös kehotyöskentelystä. Myös parisuhdekriiseissä/erokriisissä itsetuntemuksen kehittäminen on ollut hedelmällistä ja antoisaa.

Koulutus: Fysioterapeutti, psykofyys. ft:n erikoistumisopinnot, 3,5 vuoden koulutus kehopsykoterapiasta ja luonneanalyysistä.
Suuntaus: Psykofyysinen fysioterapia, toissijainen suuntaus luonneanalyyttinen kehoterapia
Kela-oikeudet: Fysioterapia
Kiinnostuksen kohteet: Kehon ja mielen yhteyden tutkiminen yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kehollisten tuntemusten kautta aitojen ja alkuperäisten tunteiden ja emootioiden tunnistaminen ja niiden yhteys ihmisen luonteenomaiseen reagointitapaan ihmissuhteissa ja stressaavassa tilanteessa. Kehon aistimusten ja hengityksen parempi tunnistaminen auttaa läsnäolo- ja rentoumiskyvyn parantamiseen ja tätä kautta itsetuntemuksen kehittymiseen ja elämänlaadun paranemiseen.
Erikoisosaamisalue
Masennus
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Addiktiot
Ahdistus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/11/Sirkku-Mikkola-1-e1605269192241.jpg

Sirkku Mikkola

Etävastaanotto, Turku

Psykofyysinen fysioterapeutti

Pitkän työkokemuksen pohjalta olen valmis ojentamaan auttavan käteni, jos oma osaamisesi tai jaksaminen ei tunnu riittävän ja koet tarvitsevasi ammattilaisen apua.

Sirkku Mikkola

Etävastaanotto | Turku

Psykofyysinen fysioterapeutti

Palvelukielet: suomi

Carole King
”When you're down and troubled
And you need some lovin' care
And nothin', nothin' is goin' right...”

Ammatillisen urani varrelta minulle on kertynyt työkokemusta opiskeluterveydenhuollosta (YTHS), yksityispuolelta, kolmannelta sektorilta sekä julkisen puolen aikuispsykiatrialta. Asiakkaani ovat iältään nuoria, valtaosa nuoria aikuisia tai työikäisiä. Sukupuoleltaan he edustavat kaikenlaisia identiteettejä.

Oirekuvassa heillä on opiskelussa tai työssä uupumista, kuormittavia ihmissuhteita, stressi- ja paniikkioireilua, mielialan laskua, vaikeuksia nukkumisessa, kipuja, korostuneita ulkonäköpaineita sekä toistuvaa syömiseen tai liikkumiseen liittyvää murehtimista. Pitkittyneen oireilun seurauksena kokonaisvaltainen toimintakykyisyys ja arjessa selviytyminen ovat heikentyneet. Asiakkaiden läheiset saattavat niin ikään kokea arjen hyvin kuormittavana, jolloin myös heidän jaksamisensa on tärkeä huomioida osana terapian kokonaisuutta.

Lähestyn asiakkaan tilannetta aina yksilöllisesti yhdistäen hänen omaa asiantuntemustaan psykososiaalisen hoidon ja psykofyysisen fysioterapian viitekehyksiin. Terapeuttisella työskentelyllä voidaan vahvistaa itsetuntemusta ja näkemystä itsestä, oppia uusia itsesäätelytaitoja, edistää ihmissuhteiden toimivuutta tai parantaa kokonaisvaltaista toimintakykyä ja elämänlaatua. Menetelmällisiä 'työkaluja' ovat psykoedukaatio, arkielämän ja sosiaalisten taitojen harjoittelu sekä ajattelutoimintojen reflektointi. Psykofyysisistä menetelmistä toimiviksi ovat osoittautuneet liike- ja aistiharjoitukset yhdessä musiikin kanssa, keskittyminen hengityksen rauhoittamiseen, kehontuntemus- ja hallintaharjoitukset sekä kirjoittamisen tai piirtämisen hyödyntäminen.

...”Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there, yes, I will...”

Kela-korvaus (8€ / käynti) lääkärin lähetteellä (psykofyysinen fysioterapia).

Koulutus: TtM (hoitotyön asiantuntija), fysioterapeutti
Erikoistuminen: Olen perehtynyt syvällisesti syömishäiriöihin ja niiden hoitoon. Työskentelyssä lähdetään liikkeelle hoidon tarpeen arvioinnista, josta edetään hoidon suunnitteluun ja sen toteuttamiseen. Käytännössä yhdistän yli 25 vuoden työkokemusta sekä kaikkea sitä tietoa ja ymmärrystä, jota niin fysioterapian, hoitotieteen, ravitsemustieteen, psykiatrian kuin psykologian suuntauksia tutkimalla on saatu.
Suuntaus: Psykofyysinen (fysio)terapia
Kela-oikeudet: Fysioterapia
Kiinnostuksen kohteet: Psykofyysistä työskentelyä ohjaa näkemys ihmisen kokonaisvaltaisuudesta, jolloin keho ja mieli ovat erottamattomat. Työskentelyn keskiössä on pyrkimys kasvattaa asiakkaan ymmärrystä kehollisuuden ja mielen toiminnan liitosta. Kokonaisvaltaisuuden toteutumiseksi tarkasteluun tulee lisäksi liittää sosiaalisen toiminnallisuuden osa-alue asiakkaan itsetuntemuksen ja hallinnan keinojen vahvistumiseksi.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Syömishäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Unihäiriöt
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Haluaisitko lisätietoa palveluista tai löytää tietyn palvelun terapeutin? Voit tarkastella ammattilaistemme vapaita aikoja täältä tai olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Voit jättää myös sähköpostisi tai puhelinnumeron, niin olemme Sinuun yhteydessä!

Kyllä kiitos!