Psykofyysinen fysioterapia | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to klo 9-18 ja pe klo 9-16!

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka kehitys Suomessa alkoi voimakkaimmin 1980-luvulla. Psykofyysinen lähestymistapa pohjaa suomalaiseen perinteiseen fysioterapiaan, johon on lisäksi sulautunut vaikutteita ruotsalaisesta ja norjalaisesta fysioterapiasta. Keskeistä tausta-ajattelussa on ymmärrys kehon ja mielen erottamattomasta liitosta ja jatkuvasta vuorovaikutuksessa olemisesta. Ihminen nähdään jakamattomana psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena, jonka kaikki osat vaikuttavat toinen toisiinsa. Ihmisen kokemat ongelmat voivat olla monenlaisia, niitä voidaan lähestyä useista eri näkökulmista, mutta pyrkimyksenä on aina kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysinen fysioterapia opastaa oman kehollisuuden tunnistamiseen, kokemiseen, hyväksymiseen ja hallintaan. Terapiassa tarkastellaan myös harjoitteiden aikana nousseiden tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitystä ihmiselle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/12/Taina-Lindman-e1608633650932.jpg

Taina Lindman

Psykofyysinen fysioterapeutti

Mitä kehosi Sinulle kertoo? Voisiko kivulla ja jännitystiloilla olla jokin tärkeä viesti? Olen apunasi, kun haluat tulla tietoisemmaksi kehosi ja mielesi yhteydestä.

Taina Lindman

Psykofyysinen fysioterapeutti

Palvelukielet: suomi, ruotsi

Olen empaattinen ja ihmisläheinen, joustava ja ymmärtäväinen. Olen myötätuntoinen ja rauhallinen ja annan asiakkaalle tilaa tuoda esiin omat tunteensa ja tarpeensa. Pidän tärkeänä, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. Työskentelytapani on aina asiakaslähtöistä. Ehdotan asiakkaalle erilaisia katsantokantoja, mutta vältän ottamasta kaikkitietävää asennetta. Mutta jos asiakas kaipaa ja tarvitsee selkeämpää ja suoraviivaisempaa otetta terapeutin taholta, olen valmis myös siihen. Parhaiten yhteistyö kuitenkin toimii, kun olen assistentin roolissa ja asiakas saa kokea olevansa se, josta kehittyy itsensä paras asiantuntija.

Keskustelu kehon ja mielen liikkeistä ja niiden yhteyden tutkimisesta. Manuaalinen kosketus ja läsnäolo-, kehotietoisuus- ja hengitysharjoitukset istuen, seisten, maaten ja liikkuen.
Rentoutuksen ja palautumisen edistämiseen, läsnäolokyvyn parantamiseen sekä unen laadun parantamiseen hengitysharjoituksia sekä harjoitukset alustasuhteen ja kehon rajojen tunnistamiseen kuuluvat myös olennaisena osana psykofyysiseen fysioterapiaan. Harjoitusten tarkoitus on palauttaa asiakas tähän hetkeen olemaan läsnä kehossaan juuri tässä ja nyt ja aistimaan aitoja kehon reaktioita, tunteita ja emootioita. Harjoituksen aikana tai mieluiten jälkeenpäin kokemukset aina jaetaan yhdessä, sanallistetaan. Asiakas ei saa jäädä yksin, koska kehosta voi vapautua tietoisuuteen monenlaisia traumoja, ahdistusta ja vaikeita tunteita.

Minulla on pitkä kokemus 22,5, v. yrittäjänä lähes kaikista fysioterapian potilasryhmistä, pääpaino ollut kipupotilaiden, ylistressaantuneiden ja työuupuneiden parissa ja psykofyysisessä lähestymistavassa ja työskentelyssä kaikkien potilasryhmien kanssa. Elämän kriiseissä myös keho reagoi ja siksi asiakkaat ovat hakeutuneet fysioterapiaan fyysisten oireiden kanssa, mutta havainneet vastaanotollani, että keho ja mieli ovat tässäkin yhtä.
Olen työskennellyt myös psykiatrisessa sairaalassa ja yksityisessä hoitolaitoksessa ennen kuin ryhdyin yrittäjäksi. Asiakasryhmän iällä ei ole niinkään merkitystä, tärkeintä on asiakkaan oma kiinnostus ja motivaatio kokonaisvaltaiseen itsetuntemuksen kehittämiseen, läsnäolokyvyn parantamiseen, rentoutumiseen ja kehotyöskentelyyn. Usein kehollinen työskentely ja kosketus on tehokkaampaa kuin pelkät sanat, siksi ikä rajoitteita ei ole. Toki sanallistaminen on tärkeää.
Erityisesti kipu, erikoiset kehon oireilut (kun lääketieteellistä syytä ei ole varsinaisesti ehkä löytynyt), ahdistus, stressi, työuupumus, uniongelmat, seksuaaliongelmat, elämänkriisit ovat osaamisaluettani. Osa psykoosipotilaista hyötyy myös kehotyöskentelystä. Myös parisuhdekriiseissä/erokriisissä itsetuntemuksen kehittäminen on ollut hedelmällistä ja antoisaa.

Koulutus: Fysioterapeutti, psykofyys. ft:n erikoistumisopinnot, 3,5 vuoden koulutus kehopsykoterapiasta ja luonneanalyysistä.
Suuntaus: Psykofyysinen fysioterapia, toissijainen suuntaus luonneanalyyttinen kehoterapia
Kela-oikeudet: Fysioterapia
Kiinnostuksen kohteet: Kehon ja mielen yhteyden tutkiminen yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kehollisten tuntemusten kautta aitojen ja alkuperäisten tunteiden ja emootioiden tunnistaminen ja niiden yhteys ihmisen luonteenomaiseen reagointitapaan ihmissuhteissa ja stressaavassa tilanteessa. Kehon aistimusten ja hengityksen parempi tunnistaminen auttaa läsnäolo- ja rentoumiskyvyn parantamiseen ja tätä kautta itsetuntemuksen kehittymiseen ja elämänlaadun paranemiseen.
Erikoisosaamisalue
Masennus
Unihäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Vanhuusiän sairaudet ja haasteet
Yksinäisyys
Addiktiot
Ahdistus
Persoonallisuushäiriöt
Psykoosit
Syömishäiriöt
Parisuhdekriisit
Perhesuhdekriisit
Lapsettomuus
Seksuaalisuus
Työn ohjaus ja urakysymykset
Motivaatio-ongelmat
Traumat ja elämänkriisit
Äkillinen sairastuminen tai elämäntilanteen muutos

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

https://terapiatalonoste.fi/wp-content/uploads/2020/11/Sirkku-Mikkola-1-e1605269192241.jpg

Sirkku Mikkola

Turku, Etävastaanotto

Psykofyysinen fysioterapeutti

Toteutan 10-20 kerran lyhytterapiajaksoja lähestyen asiakkaan tilannetta psykososiaalisen hoidon ja psykofyysisen fysioterapian viitekehyksiä yhdistämällä.

Sirkku Mikkola

Turku | Etävastaanotto

Psykofyysinen fysioterapeutti

Palvelukielet: suomi

Olen pitkän ammatillisen urani varrella työskennellyt mm. opiskeluterveydenhuollossa (YTHS) ja aikuispsykiatrialla. Asiakkaani ovat iältään nuoria, valtaosa nuoria aikuisia tai työikäisiä. Sukupuoleltaan he edustavat kaikenlaisia identiteettejä. Oirekuvassa on opiskelussa tai työssä uupumista, jännittyneisyyttä, kuormittavia ihmissuhteita, stressi- ja paniikkioireilua, mielialan laskua, vaikeuksia nukkumisessa, kipuja, korostuneita ulkonäköpaineita sekä toistuvaa syömiseen tai liikkumiseen liittyvää murehtimista. Asiakkaiden läheiset saattavat niin ikään kokea arjen hyvin kuormittavana, jolloin myös heidän jaksamisensa on tärkeä huomioida.

Lähestyn asiakkaan tilannetta aina yksilöllisesti yhdistäen hänen omaa asiantuntijuuttaan psykososiaalisen hoidon ja psykofyysisen fysioterapian tietämyksiin. Ihminen on laaja-alainen kokonaisuus eikä mieltä ja kehoa voi erottaa toisistaan. Psykofyysisellä työskentelyllä voidaan vahvistaa itsetuntemusta ja näkemystä itsestä, oppia uusia itsesäätelytaitoja, edistää ihmissuhteiden toimivuutta sekä parantaa kokonaisvaltaista toimintakykyä ja elämänlaatua.
Terapian menetelmällisiä 'työkaluja' ovat psykoedukaatio, ajattelutoimintojen reflektointi sekä hyvinvointia tukevien arkielämän taitojen omaksuminen. Psykofyysisistä menetelmistä toimiviksi ovat osoittautuneet liike- ja aistiharjoitukset yhdessä musiikin kanssa, keskittyminen hengityksen rauhoittamiseen, kehontuntemus- ja hallintaharjoitukset ja kirjoittamisen tai piirtämisen hyödyntäminen.

Osaan auttaa sinua, jos
- tunnistat kehosi oireilevan stressiin, uupumukseen, masennukseen, ahdistukseen, panikointiin
liittyen tai tunnet olevasi ongelmissa arjessa selviytymisen kanssa.
- sinulla on päivittäin ruokaan, syömiseen, liikkumiseen tai ulkonäköön liittyviä ahdistavia ajatuksia
tai sairastat syömishäiriötä.

Jotta edellä kuvatuilta ongelmilta vältyttäisiin, olen koonnut raskaus- ja vauvaperheiden vanhemmille kolmen tapaamisen ennaltaehkäisevän tukipaketin edistämään tasapainoista ja turvallista odotus- ja vauva-aikaa sekä ehkäisemään psykofyysisesti ilmenevää oireilua myöhemmällä iällä. Kokonaisuuden tavoitteena on evästää vanhempia toimimaan tavalla, joka tukee lapsen kehosuhteen ja minäkuvan kehittymistä myönteiseen ja hyväksyvään suuntaan. Tapaamisilla etsitään vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
- Miten voin vaikuttaa jo odotusaikana?
- Miten lapsen suhde omaan kehoon ja itseen kehittyy ensimmäisten elinvuosien aikana?
- Mitä voin itse konkreettisesti tehdä?

Kolme tapaamista 3 x 90 €

Kela-korvaus (8€ / käynti) lääkärin lähetteellä (psykofyysinen fysioterapia).

Koulutus: TtM (hoitotyön asiantuntija), psykofyysinen fysioterapeutti
Erikoistuminen: Olen perehtynyt syvällisesti syömishäiriöihin ja niiden hoitoon. Työskentelyssä lähdetään liikkeelle nykytilanteesta ja hoidon tarpeen arvioinnista, josta edetään hoidon suunnitteluun ja sen toteuttamiseen. Käytännössä yhdistän yli 25 vuoden työkokemusta sekä kaikkea sitä tietoa ja ymmärrystä, jota niin fysioterapian, hoitotieteen, ravitsemustieteen, psykiatrian kuin psykologian suuntauksia tutkimalla on saatu.
Suuntaus: Psykofyysinen terapia
Kela-oikeudet: Kela-korvaus (8€ / käynti) lääkärin lähetteellä (psykofyysinen fysioterapia)
Kiinnostuksen kohteet: Psykofyysistä työskentelyä ohjaa näkemys ihmisen kokonaisvaltaisuudesta, jolloin keho ja mieli ovat erottamattomat. Työskentelyn keskiössä on pyrkimys kasvattaa asiakkaan ymmärrystä kehollisuuden ja mielen toiminnan liitosta. Kokonaisvaltaisuuden toteutumiseksi tarkasteluun tulee lisäksi liittää sosiaalisen toiminnallisuuden osa-alue asiakkaan itsetuntemuksen ja hallinnan keinojen vahvistumiseksi.
Palvelut: Yksilöpsykoterapeutit
Erikoisosaamisalue
Ahdistus
Masennus
Syömishäiriöt
Työ- ja opiskeluelämän haasteet
Stressi, jännittäminen ja keskittyminen
Itsetunto ja itsevarmuus
Unihäiriöt
Lapsettomuus
LGBTQ
Seksuaalisuus
Motivaatio-ongelmat
Yksinäisyys

Viesti

Huom! Viestisi ohjautuu Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun, josta viesti välitetään tarvittaessa asiantuntijalle, joten vältäthän tarpeettomien arkaluonteisten tietojen kirjoittamista lomakkeelle.

Haluaisitko lisätietoa palveluista tai löytää tietyn palvelun terapeutin? Voit tarkastella ammattilaistemme vapaita aikoja täältä tai olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Voit jättää myös sähköpostisi tai puhelinnumeron, niin olemme Sinuun yhteydessä!

Kyllä kiitos!