Kehon ja mielen erottamaton liitto - Psykofyysinen fysioterapia | Terapiatalo Noste
(09) 3158 9154

tai s-postitse: asiakaspalvelu (ät) terapiatalonoste.fi

Asiakaspalvelumme on auki ma-to 9-17 ja pe 9-16

Kehon ja mielen erottamaton liitto – Psykofyysinen fysioterapia

Kehon ja mielen erottamaton liitto – Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka kehitys Suomessa alkoi voimakkaimmin 1980-luvulla. Kehittämistyötä ovat vuosikymmenien saatossa tehneet yhteistyössä fysioterapeutit, psykiatrit ja psykologit. Suomen Psykofyysisen Fysioterapian asiantuntijatyöryhmän mukaan psykofyysistä fysioterapiaa voidaan käyttää esimerkiksi neurologisessa kuntoutuksessa, erilaisten kipuoireiden hoidossa, mielenterveyteen liittyvien ongelmien, kuten syömishäiriöiden, masennuksen, unihäiriöiden, ahdistuksen, skitsofrenian ja erilaisten stressiperäisten ongelmien sekä käyttäytymisen ongelmien ja autismin kirjoon kuuluvien kehityshäiriöiden hoidossa.

Psykofyysiseen fysioterapiaan perehtyneitä fysioterapeutteja työskentelee julkisella ja yksityissektorilla, esimerkiksi erikoissairaanhoidossa, terveysasemilla ja itsenäisinä yrittäjinä. Psykofyysistä osaamista tukevaa täydennyskoulutusta on Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistyksen mukaan tarjolla esimerkiksi kehotietoisuus- ja rentoutusmenetelmistä, traumaterapiasta, hengityksestä, musiikki- ja tanssiterapiasta, kivusta ja myötätunnosta itseä kohtaan.

Psykofyysinen lähestymistapa pohjaa suomalaiseen perinteiseen fysioterapiaan, johon on lisäksi sulautunut vaikutteita ruotsalaisesta ja norjalaisesta fysioterapiasta. Keskeistä tausta-ajattelussa on ymmärrys kehon ja mielen erottamattomasta liitosta ja jatkuvasta vuorovaikutuksessa olemisesta. Ihminen nähdään jakamattomana psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena, jonka kaikki osat vaikuttavat toinen toisiinsa. Ihmisen kokemat ongelmat voivat olla monenlaisia, niitä voidaan lähestyä useista eri näkökulmista, mutta pyrkimyksenä on aina kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysinen fysioterapia opastaa oman kehollisuuden tunnistamiseen, kokemiseen, hyväksymiseen ja hallintaan. Terapiassa tarkastellaan myös harjoitteiden aikana nousseiden tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitystä ihmiselle.

Kehityspsykologian tietämyksen mukaan kuva omasta kehosta ja itsestä ihmisenä lähtee muodostumaan ensimmäisestä elinpäivästä, vuorovaikutuksessa hoivaavien aikuisten kanssa. Esikielellisessä kehitysvaiheessa syntyneet keholliset, non-verbaaliset kokemukset kosketuksesta, kasvoista, äänistä, muodoista, rytmistä, intensiteetistä, hengittämisestä, nälän ja kylläisyyden tunteista ovat perusta kehon- ja minäkuvan muotoutumiselle. Kasvun ja kehittymisen myötä alamme hahmottaa itseämme ja persoonallisuuttamme, opimme itsesäätelytaitoja sekä tunteiden hallintaa ja ohjaamme omaa käyttäytymistämme. Nämä varhaiset kokemukset kehosta ja itsestä jäävät pysyvästi osaksi meitä ja kokemusmaailmaamme. Ne kulkevat mukanamme läpi koko elämän heijastaen vaikutuksiaan näkemykseen itsestämme sekä kaikkiin myöhempiin kokemuksiimme ollessamme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Mikäli keho-mieli kokonaisuus ei muotoudu ehjäksi, vaan jää epäselväksi, se näkyy fyysisesti esimerkiksi liikkeissä, asennoissa tai tasapainon hallinnassa. Tunnepuolella voi ilmetä pelkoa, ahdistusta, riittämättömyyden ja epävarmuuden tunnetta ja kehossa voi tuntua epämääräisiä oireita tai kipuja. Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on löytää ratkaisumalleja ja selviytymiskeinoja asiakkaan oireisiin ja ongelmiin kokemuksellisen oppimisen kautta. Työskentely määräytyy aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Tavallisimpia terapiassa käytettäviä menetelmiä ovat psykoedukaation ohella erilaiset liike-, hengitys-, kehotietoisuus- ja rentoutumisharjoitukset.

Asiakkaan ja terapeutin väliseen luottamukselliseen vuorovaikutukseen pohjaavan harjoittelun ja pohdiskelun kautta asiakas löytää keinoja oman kehonsa aistimiseen ja sen reaktioiden ymmärtämiseen, itsetuntemuksen ja -säätelyn vahvistamiseen sekä stressin hallintaan ja rentoutumiseen. Kontaktin itseen vahvistuessa asiakas oppii omien oivallusten kautta vaikuttamaan ongelmia aiheuttaviin syihin. Onnistuneesta terapiajaksosta kertookin kehonhallinnantunteen lisääntyminen, unen laadun parantuminen, itsetuntemuksen lisääntyminen, jännittyneisyyden lievittyminen ja monet muut arjen sujumista helpottavat muutokset.

Omassa työssäni yhdistän pitkällistä kokemusta, psykofyysisen fysioterapian ja hoitotyön asiantuntija -koulutuksieni osaamista. Käytännön työn kautta olen luonut ihan omanlaiseni tavan työskennellä yhdessä asiakkaan kanssa. Näin todennäköisesti tapahtuu useimmille psykofyysisellä otteella työskenteleville riippuen pitkälti siitä, minkä kohderyhmän kanssa on pisimpään työskennellyt. Loppuun liitän muutamia kirjallisuudesta lainaamiani asiakaspalautteita konkretisoimaan terapiakokemuksia.

”Jos mieli ei pysty käsittelemään vaikeita asioita, niin keho ottaa käsiteltäväksi.”

”Se on ollut kauhean tärkeetä, että ei ruveta heti tekemään jotain, vaan miltä on tuntunut ja niitä mun ajatuksia siitä.”

”Sitä tunsi itsensä huonoksi, negatiivinen minäkuva oli koko ajan. Se on jotenkin kääntynyt, se on hämmästyttävää, että hyväksyy itsensä ja kokee itsensä hyväksytyksi.”

”Kun ymmärtää tunteita, ymmärtää uskomuksia, ymmärtää elämäntilannetta ja ymmärtää paremmin myös kipua ja kuinka paljon voi itse siihen vaikuttaa.”

”Mä luulen, että juuri siinä on hirveän iso merkitys, että sulle tulee turvallinen olo siitä, että joku kuuntelee sua.”

 

Artikkelin on kirjoittanut Nosteen psykofyysinen fysioterapeutti Sirkku Mikkola.
Fysioterapeutti Sirkku Mikkola

Voit tarkastella ammattilaistemme vapaita aikoja täältä tai olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Voit jättää myös sähköpostisi tai puhelinnumeron, niin olemme Sinuun yhteydessä!

Kyllä kiitos!